Aprica ผลิตภัณฑ์เด็กที่ดีที่สุด จากประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น คาร์ซีท รถเข็นเด็ก เป้อุ้มเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
Aprica Exclusive Launch


facebook
Instagram


Safeguarding Babies against Dangers

 

Safeguarding Babies against Dangers.

เครื่องป้องกันเด็กจากอันตราย

At Aprica, we carry out crash impact tests of child car safety seats, using standard dummies as well as our world’s first 2.5 kg newborn dummy (Aprica 2.5 dummy : left picture). We measure precise data of not only the travel distance, but also of the amount of load which is placed upon the dummies with the utilization of acceleration sensors. These tests and collected data will lead to the safest child car seat.

ที่อะพริก้า เราทำให้การทดสอบการกระแทกทางรถยนต์บรรลุผลสำเร็จด้วยที่นั่งที่ปลอดภัยในรถสำหรับเด็ก โดยใช้หุ่นจำลองมาตรฐานเช่นเดียวกับหุ่นเด็กแรกเกิดหนัก 2.5 กิโลกรัมตัวแรกของโลก (รูปทางซ้าย : หุ่นอะพริก้าขนาด 2.5) เราวัดข้อมูลอย่างแม่นยำจากทั้งระยะการเดินทางและจำนวนการบรรทุกที่ถูกวางไว้บนตัวหุ่นจำลองพร้อมด้วยตัวรับสัญญาณความเร็ว การทดลองและการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่ที่นั่งในรถสำหรับเด็กที่ปลอดภัยที่สุด

*The neck and head move very violently.

คอและศีรษะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง

Crash impact test at 30 km per hour (At Aprica Central Research Center)

การทดสอบการชนที่ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ที่สถาบันวิจัยกลาง อะพริก้า)

Hands and feet and the neck joint move, built-in sensors in five places.

มือและเท้าและข้อต่อคอเคลื่อน ติดตั้งตัวรับสัญญาณไว้ 5 ตำแหน่ง

Hands and feet and the neck joint move, built-in sensors in ten places.

มือและเท้าและข้อต่อคอเคลื่อน ติดตั้งตัวรับสัญญาณไว้ 10 ตำแหน่ง

Researching Walking Conditions/Development to Guard Tiny Feet against Foot Troubles.

การวิจัยการพัฒนา สภาพการเดิน เพื่อป้องกันเท้าอันเล็กจากปัญหาเกี่ยวกับเท้า

A baby’s feet are still yet to developed and his/her center of gravity shifting is unstable. Walking barefoot is the most ideal form of walking for cerebral and physical development and for the formation of sole arches. However, in the modern living environment, walking outside barefoot is dangerous. Aprica develops shoes to aid babies in stabilizing their bodyweight shifting, to match babies’ altering gait pattern and developmental stages, achieving a barefoot-like gait.

เท้าของเด็กยังไม่พัฒนาและศูนย์ถ่วงของเขาหรือเธอยังไม่คงที่ การเดินด้วยเท้าเปล่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในอุดมคติของการเดินสำหรับการพัฒนาทางด้านกายภาพและสมองลำหรับการสร้างส่วนโค้งฝ่าเท้า  อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมสมัยใหม่  การเดินข้างนอกด้วยเท้าเปล่าเป็นสิ่งอันตราย  อะพริก้าพัฒนารองเท้าที่ช่วยเด็กในการยกน้ำหนักตัวเองได้อย่างมั่นคง เพื่อให้เข้ากับรูปแบบท่าทางการเดินที่ผันแปรของเด็กและช่วงการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเดินที่เหมือนเดินด้วยเท้าเปล่า 

La Sock is so much closer to barefoot walking.

ลา ซอก คล้ายกับการเดินด้วยเท้าเปล่ามากที่สุด

Barefoot walking (Stable)

การเดินด้วยเท้าเปล่า (มั่นคง)

La Sock (Stable)

ลา ซอก (มั่นคง)

Conventional shoes (Unstable)

รองเท้าแบบดั่งเดิม (ไม่มั่นคง)

Comparison of free walking on barefoot, with La Sock, and with conventional shoes. Bodyweight shifting pattern on the sole (White line)

เปรียบเทียบการเดินด้วยเท้าเปล่า กับลา ซอก และกับรองเท้าชนิดดั้งเดิม  รูปแบบการยกน้ำหนักตัวบนฝ่าเท้า (เส้นสีขาว)

 

Baby pediatrics

โรคที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ

Childcare products created through the research of childcare engineering

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กถูกสร้างมาจากการวิจัยทางด้านวิศวกรรมการดูแลเด็ก

Childcare products based on sufficient research create a childcare environment in which a baby’s mind and physical growth are well protected and a mother is reassured.

ผลิตภัณฑ์การดูแลเด็กขึ้นอยู่กับการวิจัยที่เพียงพอสร้างสภาพแวดล้อมในการดูแลเด็กที่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กถูกปกป้องอย่างดีและทำให้แม่อุ่นใจ

Child car seat & bed

ที่นั่งและเตียงในรถสำหรับเด็ก

High / Low Bed & Chair

ที่นั่งและเตียงแบบสูงต่ำ

La Sock First shoes for supported standing – walking stage

ลา ซอก รองเท้าคู่แรกสำหรับช่วยยืน – ช่วงการเดิน


 

 
Childcare Engineering

Childcare Engineering
Aprica Central Research Center